Deklaracja dostepności

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1 na stronę https://funduszeue.lubuskie.pl/

Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności serwisu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

Wstęp

Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://funduszeue.lubuskie.pl/.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2024-01-02.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-02.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-01-02

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:

Nfinity.pl Sp. z o.o. ul. Wandy 7/4 53-320 Wrocław
NIP: 899 265 14 36, REGON: 020819316, KRS nr: 0000312911


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Krzysztof Krasowski, k.krasowski@rpo.lubuskie.pl .
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 45 65 521. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl .


Dostępność architektoniczna

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w tym Departamenty zajmujące się obsługą Regionalnego Programu Operacyjne Lubuskie 2020 znajduje się na ulicy Bolesława Chrobrego 3 w Zielonej Górze. Wejście do kompleksu budynków jest możliwe bezpośrednio z ulicy jak również przez wejście główne od strony parkingu wewnętrznego. Wejście główne posiada pełnoprawny podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku na pierwszym planie jest portiernia oraz punkt podawczy obok którego znajduje się winda. W obiekcie mieszczą się dwa Departamenty: 1 piętro Departament Europejskiego Funduszu Społecznego parter Departament Funduszy Regionalnych . Do EFS prowadzi bezpośrednio wspominania wcześniej winda po wyjściu, której kierujemy się na wprost i w lewo korytarzem do końca trafiamy na sekretariat. Do DFR wejście znajduje się bezpośrednio z parteru obok portierni . Po wejściu kierujemy się korytarzem w lewą stronę trafiając na sekretariat.

Z uwagi na układ terenu w piwnicy (do której jest dostęp windą) znajduje się Punkt Informacyjny Funduszy. Wejście do Punktu od strony ulicy B. Chrobrego jest w poziomie terenu i nie stanowi przeszkody dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Punkt posiada pętle indukcyjna dla niesłyszących.

Obiekt posiada wydzielone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami bezpośrednio przy podjeździe dla wózków.