Komitet Monitorujący

Uchwały Komitetu Monitorującego (odnośnik do strony)

Szanowni Państwo,

21 lutego 2023 r. Zarząd Województwa Lubuskiego powołał Komitet Monitorujący program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (KM). Powołanie KM stanowi jeden z kluczowych warunków rozpoczęcia realizacji programu nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Struktura Komitetu została oparta na zrównoważonym i reprezentatywnym udziale odpowiednich podmiotów sektora publicznego i niepublicznego. W skład Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 wchodzą przedstawiciele:

 1. Instytucji Zarządzającej Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027,
 2. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze,
 3. Administracji rządowej – Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Finansów,
 4. Środowiska akademicko – naukowego,
 5. Władz regionalnych, lokalnych i miejskich oraz innych instytucji publicznych,
 6. Partnerów społecznych i gospodarczych,
 7. Podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie,
 8. Obserwatorów.

W pracach Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 będą uczestniczyli także przedstawiciele Komisji Europejskiej pełniący rolę monitorującą i doradczą.

Komitet jest niezależnym organem opiniodawczo-doradczym, którego głównym celem jest wsparcie Instytucji Zarządzającej w procesie monitorowania i wdrażania programu. Zadania Komitetu Monitorującego określa art. 40 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej.

Realizując swoje zadania Komitet Monitorujący zatwierdza:

 • metodykę i kryteria wyboru projektów stosowane przy wyborze projektów w ramach Funduszy Europejskich dla Lubuskiego 2021-2027 i ich zmiany;
 • końcowe sprawozdanie z wdrażania programu;
 • plan ewaluacji i jego zmiany;
 • wszelkie propozycje Instytucji Zarządzającej dotyczące zmian programu.

Dodatkowo do najważniejszych kompetencji Komitetu należy w szczególności:

 • systematyczny przegląd wdrażania programu w kontekście realizacji celów pośrednich i końcowych;
 • analizowanie wszelkich kwestii mających wpływ na wykonanie Funduszy Europejskich dla Lubuskiego 2021-2027 oraz środków podjętych w celu zaradzenia tym kwestiom;
 • analizowanie działań w zakresie komunikacji i widoczności;
 • ocena postępu dokonanego w przeprowadzaniu ewaluacji, syntez, ich wyników i wszelkich działaniach następczych podjętych na ich podstawie.

Tryb pracy Komitetu Monitorującego oraz szczegółowe zasady jego działania zostaną określone w Regulaminie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

Obsługę prac Komitetu zapewnia działający w ramach Instytucji Zarządzającej Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 sekretariat Komitetu Monitorującego.


Grupy robocze komitetu monitorującego FEWL


Posiedzenia Komitetu Monitorującego

Protokoły z posiedzeń Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

Protokół z I posiedzenia KM FEWL 2021-2027 – 31.03.2023 r.

Protokół z II posiedzenia KM FEWL 2021-2027 – 23.05.2023 r.

Protokół z III posiedzenia KM FEWL 2021-2027 – 20.09.2023 r.

Protokół z IV posiedzenia KM FEWL 2021-2027 – 16.11.2023 r.

Protokół z V posiedzenia KM FEWL 2021-2027 – 28.02.2024 r.


Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego dot. składu Komitetu Monitorującego

1. Uchwała nr 320/4386/23 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

2. Uchwała Nr 324/4479/23 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 marca 2023 roku zmieniająca uchwałę nr 320/4386/23 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

3. Uchwała Nr 328/4546/23 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 11 kwietnia 2023 roku zmieniająca uchwałę nr 320/4386/23 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

4. Uchwała Nr 331/4623/23 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 4 maja 2023 roku zmieniająca uchwałę nr 320/4386/23 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

5. Uchwała Nr 349/4912/23 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 8 sierpnia 2023 roku zmieniająca uchwałę nr 320/4386/23 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

6. Uchwała Nr 358/5084/23 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 3 października 2023 roku zmieniająca uchwałę nr 320/4386/23 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

7. Uchwała Nr 379/5432/24 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 3 października 2023 roku zmieniająca uchwałę nr 320/4386/23 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

8. Uchwała Nr 395/5672/24 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 kwietnia 2024 roku zmieniająca uchwałę nr 320/4386/23 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

9. Uchwała Nr 4/64/24 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 4 czerwca 2024 roku zmieniająca uchwałę nr 320/4386/23 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027