Ogłoszenie o naborze nr FELB.02.01-IZ.00-002/24, Priorytet 2 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Lubuskiego, Działanie 2.1 Efektywność energetyczna – dotacje warunkowe

Nabór konkurencyjny

OGŁOSZENIE O NABORZE NR FELB.02.01-IZ.00-002/24

Nazwa i adres właściwej instytucji

Zarząd Województwa Lubuskiego jako Instytucja Zarządzająca programem

Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 z siedzibą w Zielonej Górze,

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

projektów w trybie konkurencyjnym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-

2027.

PRIORYTET 2 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Lubuskiego

DZIAŁANIE 2.1 Efektywność energetyczna – dotacje warunkowe

TYPY PROJEKTU:

III Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej/chłodniczej w budynkach publicznych, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne oraz jednostki zarządzane, budynków użyteczności publicznej niezwiązanych z administracją rządową.

NA CO I KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSEK?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W formie dotacji warunkowej (która podlega pełnemu lub częściowemu zwrotowi) będzie możliwe uzyskanie wsparcia na termomodernizację budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej/chłodniczej w budynkach publicznych, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne oraz jednostki zarządzane, budynków użyteczności publicznej niezwiązanych z administracją rządową.

W dotacji warunkowej część środków będzie podlegała zwrotowi po realizacji inwestycji. Wysokość zwrotu będzie zależała od energochłonność budynku po termomodernizacji (wyrażona wskaźnikiem EP– Energi Pierwotnej, w Kwh/m2/rok) weryfikowanej na postawie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Dla budynków użyteczności publicznych z wyłączeniem budynków użyteczności publicznej opieki zdrowotnej udział części zwrotnej w dotacji wynosi:

EP≤20 Kwh/m2/rok – 84% dotacji 1% części zwrotnej

20< EP ≤45 Kwh/m2/rok – 80% dotacji 5% części zwrotnej

45< EP≤80 Kwh/m2/rok – 75% dotacji 10% części zwrotnej

80< EP ≤100 Kwh/m2/rok – 70% dotacji 15% części zwrotnej

100< EP≤150 Kwh/m2/rok – 65% dotacji 20% części zwrotnej

150< EP≤250 Kwh/m2/rok – 60% dotacji 25% części zwrotnej

250≤ EP≤– Kwh/m2/rok 55% dotacji 30% części zwrotnej

Dla budynków użyteczności publicznych opieki zdrowotnej udział części zwrotnej w dotacji wynosi:

EP≤45 Kwh/m2/rok – 84% dotacji 1% części zwrotnej

45< EP≤100 Kwh/m2/rok – 80% dotacji 5% części zwrotnej

100< EP ≤150 Kwh/m2/rok – 75% dotacji 10% części zwrotnej

150< EP≤200 Kwh/m2/rok – 70% dotacji 15% części zwrotnej

200< EP≤250 Kwh/m2/rok – 65% dotacji 20% części zwrotnej

300< EP≤350 Kwh/m2/rok – 60% dotacji 25% części zwrotnej

400≤ EP≤– Kwh/m2/rok 55% dotacji 30% części zwrotnej

Rozliczenie dotacji warunkowej wraz z dokumentacją niezbędną do weryfikacji spełnienia warunków zwrotu, następuje  najpóźniej w terminie 30 dni po upływie 12 miesięcy od dnia zakończenia realizacji Projektu. Po weryfikacji rozliczenia Beneficjent będzie wezwany do zwrotu dotacji warunkowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania lub złożenia wniosku o rozłożenie zwrotu na równe raty, nie częstsze niż raz na kwartał określone w harmonogramie spłat, jednak okres spłaty ratalnej nie może być dłuższy niż 12 miesięcy i nie może przekroczyć 31 grudnia 2029r. Beneficjent w przypadku jednorazowej spłaty w terminie 14 dni od dnia doręczenia przez Instytucję Zarządzającą wezwania do zapłaty, ma możliwość zapłaty 90% kwoty do zwrotu. Instytucja Zarządzająca w wezwaniu wskaże zarówno kwotę podstawową podlegającą zwrotowi jak i kwotę pomniejszoną w przypadku terminowego i jednorazowego dokonania zwrotu dotacji warunkowej.

Kategoria interwencji:

044 – Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające,

045 – Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające zgodne z kryteriami efektywności energetycznej.

W ramach działań zmniejszających zapotrzebowanie na energię przewiduje się wsparcie projektów polegających na zwiększeniu efektywności energetycznej obiektów publicznych oraz mieszkalnictwa wielorodzinnego (budynki komunalne).

W przypadku braku technicznej możliwości wykonania podłączeń do sieci ciepłowniczej/braku uzasadnienia ekonomicznego na danym terenie, przewiduje się wsparcie zaspokajania potrzeb cieplnych przez niskoemisyjne źródła indywidualne.

Preferowane będą projekty, które mają największy wpływ na poprawę efektywności energetycznej oraz projekty o najwyższej efektywności kosztowej liczonej jako stosunek nakładów finansowych przeznaczonych na realizację usprawnień (koszty kwalifikowane), do zmniejszenia rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych wyliczonego na podstawie wskaźnika „Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych)”.

Minimalny próg oszczędności energii pierwotnej – na poziomie nie niższym niż 30% (z wyjątkiem zabytków).

Priorytetem będzie wsparcie projektów o charakterze kompleksowym (kryterium premiujące na ocenie merytorycznej).

W przypadku wymiany nieefektywnych źródeł ciepła preferowane będą źródła wykorzystujące energię z OZE (kryterium premiujące na ocenie merytorycznej). Dopuszcza się możliwość wykorzystania źródeł gazowych w sytuacji, gdy instalacje OZE nie będą technicznie wykonalne lub ekonomicznie opłacalne, a aktualne źródło ciepła oparte jest na węglu.

Wymiana indywidualnego źródła ciepła węglowego na gazowe będzie możliwa tylko jako element termomodernizacji danego budynku lub w budynkach nie wymagających termomodernizacji tak, aby zmniejszyć zapotrzebowanie na energię z paliw kopalnych, emisję gazów cieplarnianych i ograniczyć zjawisko ubóstwa energetycznego.

Modernizacja energetyczna budynków przeprowadzana będzie z uwzględnieniem zachowania trwałych warunków siedliskowych dla ptaków i/lub nietoperzy.

Ważnym elementem poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania OZE jest prowadzenie działań promocyjnych.

Zakres działań w obszarze efektywności energetycznej, w odniesieniu do budynków, urządzeń technicznych, instalacji, czy procesów technologicznych, powinien wynikać z audytów energetycznych.

W przypadku projektów kompleksowych wspierane mogą być także uzasadnione elementy niewynikające z audytów energetycznych, jeżeli realizują szersze cele Europejskiego Zielonego Ładu, w tym strategii Fala renowacji na potrzeby Europy, jak rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany), rozwoju elektromobilności, rozwoju infrastruktury związanej z dostępnością, czy rozwiązania na rzecz GOZ. Dodatkowe elementy wykraczające poza koszty wynikające z audytu energetycznego mogą stanowić max. 15% kosztów kwalifikowanych projektu.

Podczas przygotowania inwestycji należy zwrócić szczególną uwagę na wymogi stawiane przez ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych..

Kto może składać wniosek?

Wnioskodawcami mogą być:

  1. Jednostki samorządu terytorialnego (JST, podległe mu organy i jednostki organizacyjne oraz jednostki zarządzane) z terenu województwa lubuskiego
  2. Publiczne zakłady opieki zdrowotnej

W ramach naboru Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie.

Termin składania wniosku o dofinansowanie w ramach naboru

Wnioski należy składać w terminie od dnia 14 marca 2024 r. od godz. 9.00 do dnia 28 czerwca 2024 r. do godz. 23.59.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej FEWL 21-27

uznaje się datę złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji WOD2021

wchodzącej w skład systemu CST2021.

Pytania i odpowiedzi

Informacje na temat postępowania konkurencyjnego można uzyskać osobiście,

mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:

Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Środowiskowych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 17, 21, 24), tel. 68 45 65 -143, -144, -161,  -180, -756, -766, -786.

Departament Instytucji Zarządzającej Programem

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.2, poziom

„0”), e-mail: info@rpo.lubuskie.pl,

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie

lubuskim:

– e-mail pife.zielonagora@lubuskie.pl (dla południa województwa)

i pife.gorzow@lubuskie.pl (dla północy województwa),

telefonicznie:

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

tel. 68 45 65-535, – 499, – 488, – 480, – 454;

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie tel.

95 73 90-377, – 378, – 380,-386.

osobiście:

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1 65-043 Zielona Góra (pokój nr 0.3, poziom „0”)

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wielkopolski (budynek Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotek Publicznej im. Zbigniewa Herberta, wejście do budynku od strony ul. Kosynierów Gdyńskich, pokój nr 115, I piętro).

DOKUMENTY DO NABORU

Ogłoszenie

Regulamin

Załączniki

FAQ do naboru

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
100 000 000,00 PLN

Typ naboru

Nabór konkurencyjny

Termin naboru

start

14.03.2024

koniec

28.06.2024