Ogłoszenie o naborze wniosków nr FELB.02.01-IZ.00-001/24, Priorytet 2 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Lubuskiego, Działanie 2.1 Efektywność energetyczna – dotacje

Nabór konkurencyjny

OGŁOSZENIE O NABORZE NR FELB.02.01-IZ.00-001/24

Nazwa i adres właściwej instytucji

Zarząd Województwa Lubuskiego jako Instytucja Zarządzająca programem

Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 z siedzibą w Zielonej Górze,

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

projektów w trybie konkurencyjnym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-

2027.

PRIORYTET 2 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Lubuskiego

DZIAŁANIE 2.1 Efektywność energetyczna – dotacje

TYPY PROJEKTU:

I Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej/chłodniczej.

II Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących budynkami historycznymi wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej/chłodniczej w budynkach publicznych, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne oraz jednostki zarządzane, budynków użyteczności publicznej niezwiązanych z administracją rządową.

NA CO I KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSEK?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach działań zmniejszających zapotrzebowanie na energię przewiduje się wsparcie projektów polegających na zwiększeniu efektywności energetycznej obiektów publicznych.

W przypadku braku technicznej możliwości wykonania podłączeń do sieci ciepłowniczej/braku uzasadnienia ekonomicznego na danym terenie, przewiduje się wsparcie zaspokajania potrzeb cieplnych przez niskoemisyjne źródła indywidualne.

Preferowane będą projekty, które mają największy wpływ na poprawę efektywności energetycznej oraz projekty o najwyższej efektywności kosztowej liczonej jako stosunek nakładów finansowych przeznaczonych na realizację usprawnień (koszty kwalifikowane), do zmniejszenia rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych wyliczonego na podstawie wskaźnika „Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych)”.

Minimalny próg oszczędności energii pierwotnej – na poziomie nie niższym niż 30% (z wyjątkiem zabytków).

Priorytetem będzie wsparcie projektów o charakterze kompleksowym (kryterium premiujące na ocenie merytorycznej).

W przypadku wymiany nieefektywnych źródeł ciepła preferowane będą źródła wykorzystujące energię z OZE (kryterium premiujące na ocenie merytorycznej). Dopuszcza się możliwość wykorzystania źródeł gazowych w sytuacji, gdy instalacje OZE nie będą technicznie wykonalne lub ekonomicznie opłacalne, a aktualne źródło ciepła oparte jest na węglu.

Wymiana indywidualnego źródła ciepła węglowego na gazowe będzie możliwa tylko jako element termomodernizacji danego budynku lub w budynkach nie wymagających termomodernizacji tak, aby zmniejszyć zapotrzebowanie na energię z paliw kopalnych, emisję gazów cieplarnianych i ograniczyć zjawisko ubóstwa energetycznego.

Modernizacja energetyczna budynków przeprowadzana będzie z uwzględnieniem zachowania trwałych warunków siedliskowych dla ptaków i/lub nietoperzy.

Ważnym elementem poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania OZE jest prowadzenie działań promocyjnych.

Zakres działań w obszarze efektywności energetycznej, w odniesieniu do budynków, urządzeń technicznych, instalacji, czy procesów technologicznych, powinien wynikać z audytów energetycznych.

W przypadku projektów kompleksowych wspierane mogą być także uzasadnione elementy niewynikające z audytów energetycznych, jeżeli realizują szersze cele Europejskiego Zielonego Ładu, w tym strategii Fala renowacji na potrzeby Europy, jak rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany), rozwoju elektromobilności, rozwoju infrastruktury związanej z dostępnością, czy rozwiązania na rzecz GOZ. Dodatkowe elementy wykraczające poza koszty wynikające z audytu energetycznego lub zawartej umowy PPP o poprawę efektywności energetycznej (umowa EPC) opartej na wcześniejszym audycie energetycznym mogą stanowić max. 15% kosztów kwalifikowanych projektu.

Kto może składać wniosek?

  1. Wnioskodawcami mogą być jednostki samorządu terytorialnego (JST, podległe mu organy i jednostki organizacyjne oraz jednostki zarządzane), z terenu województwa lubuskiego.
    1. Publiczne zakłady opieki zdrowotnej z terenu województwa lubuskiego

Termin składania wniosku o dofinansowanie w ramach naboru

Wnioski należy składać w terminie od dnia 14 marca 2024 r. od godz. 9.00 do dnia 21 czerwca 2024 r. do godz. 23.59.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej FEWL 21-27

uznaje się datę złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji WOD2021

wchodzącej w skład systemu CST2021.

Pytania i odpowiedzi

Informacje na temat postępowania konkurencyjnego można uzyskać osobiście,

mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:

Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Środowiskowych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 17, 21, 24), tel. 68 45 65 -143, -144, -161,
-180, -756, -766, -786.

Departament Instytucji Zarządzającej Programem

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.2, poziom

„0”), e-mail: info@rpo.lubuskie.pl,

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie

lubuskim:

– e-mail pife.zielonagora@lubuskie.pl (dla południa województwa)

i pife.gorzow@lubuskie.pl (dla północy województwa),

telefonicznie:

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

tel. 68 45 65-535, – 499, – 488, – 480, – 454;

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie tel.

95 73 90-377, – 378, – 380,-386.

osobiście:

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1 65-043 Zielona Góra (pokój nr 0.3, poziom „0”)

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wielkopolski (budynek Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotek Publicznej im. Zbigniewa Herberta, wejście do budynku od strony ul. Kosynierów Gdyńskich, pokój nr 115, I piętro).

Dokumenty do naboru

Ogłoszenie

Regulamin

Załączniki

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
50 000 000,00 PLN

Typ naboru

Nabór konkurencyjny

Termin naboru

start

14.03.2024

koniec

21.06.2024