Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0

Województwo Lubuskie rozpoczęło realizację projektu pn. „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0”. Projekt ma wspomóc gminy w planowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych poprzez działania doradcze i szkoleniowe oraz promować dobre praktyki rewitalizacyjne i pomagać w realizacji gminnych programów rewitalizacji. W ramach projektu przez cztery lata Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej będzie współpracować z 16 zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich ze wszystkich województw. Całkowita wartość lubuskiego projektu wynosi 5 mln zł, w całości dofinansowane w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027.

W ramach projektu zostaną zrealizowane m.in. następujące działania:

  1. Wsparcie edukacyjne z zakresu rewitalizacji dla gmin z terenu województwa i ich partnerów – spotkania edukacyjne zróżnbicowane ze względu na specyfikę uczestników tj.: urzędnicy, przedstawiciele Komitetów Rewitalizacji, radni, włodarze gmin; przedstawiciele organizacji społecznych, przedsiębiorcy. Różnicowanie spotkań edukacyjnych będzie miało miejsce także ze względu na stopień zaawansowania uczestników: początkujący, zaawansowani, pogłębianie wiedzy z wybranych obszarów. Przewidziano zarówno formy stacjonarne, jak i on-line, w tym m.in.: seminaria, warsztaty, wykłady, spotkania edukacyjne wyjazdowe; spotkania otwarte i zamknięte. Tematyka spotkań obejmie zagadnienia dotyczące m.in.: gminnych programów rewitalizacji, terenów zielonych i błękitno-zielonej infrastruktury, Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, źródeł finansowania projektów rewitalizacyjnych, partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji, zarządzania rewitalizacją.
  2. Wsparcie doradcze z zakresu rewitalizacji dla gmin z terenu województwa – indywidualne wsparcie doradcze dla gmin, dotyczące przekształcania lokalnych programów rewitalizacji w gminne programy rewitalizacji, które jednocześnie będą pełnić funkcję strategii IIT.
  3. Wymiana doświadczeń – wizyty studyjne – działanie realizowane we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa w odpowiedzi na zgłoszone przez lubuskie gminy zapotrzebowanie. Celem wyjazdów będzie zapoznanie uczestników z efektami udanych projektów rewitalizacyjnych danej gminy/miasta, które mogą stanowić inspirację dla innych samorządów, w tym między innymi w kontekście kształtowania świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego.
  4. Monitorowanie rewitalizacji – rozbudowa modułu „Rewitalizacja” w Geoportalu – Regionalnym Systemie Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego.
  5. Promocja rewitalizacji jako skutecznego instrumentu terytorialnego, w tym wskazanie najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie realizacji rewitalizacji, promocja gmin prowadzących ambitną i efektywną rewitalizację. Obejmie m.in. rozwijanie regionalnego serwisu internetowego o rewitalizacji (https://funduszeue.lubuskie.pl/rewitalizacja), spotkania/seminaria o rewitalizacji realizowane we współpracy z Centrami Kompetencji ds. Rewitalizacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa, konkursy promujące rewitalizację, materiały prasowe i filmowe, media społecznościowe.
  6. Regionalne Granty na Rewitalizację (21 dotacji w dwóch konkursach).

Planowana liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów (tj. gmin) to 365 osób, liczba udzielonych dotacji na realizację projektów wzmacniających potencjał beneficjentów (dot. Regionalnych Grantów na Rewitalizację): 21 (2 konkursy). Formami szkoleniowymi ma zostać objętych 25 gmin, wsparciem doradczym – 30. Przeprowadzonych ma zostać 20 spotkań edukacyjnych/szkoleniowych (15 spotkań edukacyjnych stacjonarnych i online, 1 konferencja, 2 wizyty studyjne, 2 spotkania z NID).

regiony rewitlizacji edycja 3.0