Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu nr FELB.02.09-IZ.00-001/24

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu nr FELB.02.09-IZ.00-001/24

10.05.2024

W dniu 25 kwietnia 2024 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu FELB.02.09-IZ.00-001/24 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet FELB.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Lubuskiego dla Działania FELB.02.09 Gospodarka odpadami, typ projektu – II Systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów lub ponowne użycie (PSZOK), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:
067 – Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych: działania w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, ich minimalizacji, segregacji, ponownego użycia, recyklingu;
068 – Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych: przetwarzanie odpadów resztkowych.
Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego naboru wynosi 8 000 000,00 PLN. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W odpowiedzi na przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 13 marca 2024 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 14 marca 2024 r.) wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie (jeden z nich został anulowany przez Wnioskodawcę). Wartość wnioskowanego dofinansowania dla 3 projektów wynosi 3 594 984,36 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 4 691 792,97 PLN.

Lista Wniosków