Zakończenie naboru wniosków w sposób niekonkurencyjny nr FELB.04.01-IZ.00-001/24

Zakończenie naboru wniosków w sposób niekonkurencyjny nr FELB.04.01-IZ.00-001/24

17.05.2024

16 maja 2024 r. zakończył się nabór niekonkurencyjny nr FELB.04.01-IZ.00-001/24 w ramach Priorytetu 4 Fundusze Europejskie na dostępność komunikacyjną Lubuskiego, Działania 4.1 Infrastruktura drogowa, typ projektów:

  1. budowa i/albo przebudowa dróg wojewódzkich, w tym przepraw mostowych
    w celu umożliwienia wykonywania codziennych przewozów publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej,
  2. budowa i/albo przebudowa obwodnic i obejść miejscowości w przebiegu dróg wojewódzkich.

W ramach naboru wpłynęło 5 projektów. Całkowita wartość złożonych projektów wynosi 209 870 807,70 PLN, natomiast wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 139 769 000,00 PLN (EFRR) i 19 967 000,00 PLN (BP).

Załącznik:

Lista projektów złożonych w ramach naboru nr FELB.04.01-IZ.00-001/24